Stav titulkov

Epizóda: NCIS 16×09
Preklad:               100%
Korekcia:              100%

Hotovo-fórum!

 

 

Epizóda: NCIS LA 07×01
CZ Preklad: ncis.cz
Link na stiahnutie

Epizóda: NCIS NO 02×01
CZ Preklad: ncis.cz
Link na stiahnutie

HláškyPočítadlo
TOPlist

O skutočnej NCIS

 

Na podporu svojho poslania, ktorým je predchádzanie čiže prevencia a riešenie – vyšetrovanie zločinov, ktoré ohrozujú bojaschopnosť amerického námorníctva a námornej pechoty – NCIS sleduje tri strategické priority:
1. boj proti terorizmu
2. ochrana utajovaných skutočností
3. prevenciu kriminality

Misia: Prevencia terorizmu
V boji proti terorizmu je úsilie ústredia NCIS zamerané na pomoc pri odhaľovaní, prevencii, a narúšaní terorizmu, ktorý smeruje proti personálu námorníctva a jeho majetku po celom svete.
V boji proti terorizmu ústredie NCIS zo sebou prináša širokú škálu útočných a obranných operácii dôležitých pre splnenie misie.
V útočných operáciách proti terorizmu vykonáva NCIS vyšetrovanie a operácie smerujúce na zastavenie teroristických aktivít.
V defenzívnych protiteroristických opatreniach NCIS podporuje kľúčové vedúce oddelenia námorníctva predovšetkým ochranou agentúry a vykonáva kontrolu zraniteľnosti vojenských zariadení a súvisiacich zariadení vrátane prístavov, letísk a cvičných oblastí, ako aj oblastí v ktorých budú, alebo sú nasadené námorné sily a expedičné sily armády.

Misia: Boj proti terorizmu
NCIS vykonáva vyšetrovanie podozrivých udalostí a operácie zamerané na odhaľovanie, odradenie a narúšanie teroristických aktivít smerujúcich proti personálu ministerstva námorníctva (Department Of Navy) aktívnom po celom svete. Protiteroristické oddelenie má určené riadiace právomoci pri ochrane námorných síl, kde je úloha NCIS zakotvená v spoločnom programe s FBI. Program spočíva v spoločnom postupe pri boji proti terorizmu kde jednotka FBI Joint Terrorism Task Forces (JTTFs) koordinuje a podporuje jednotlivé úrady NCIS po celom svete pri veľkých teroristických incidentoch.

CT Investigations and Operations: Protiteroristické vyšetrovanie a operácie
Ofenzívne protiteroristické misie NCIS, kladú dôraz na potláčanie teroristickej činnosti prostredníctvom vyšetrovania a aktívnych opatrení. Protiteroristické oddelenie NCIS (CTD – NCIS Counterterrorism Department) sa snaží spoznať a pochopiť podstatu každej možnej hrozby a následne prijať vhodné opatrenia smerujúce k narušovaniu teroristických aktivít a poskytnúť tak pomoc ministerstvu námorníctva aj takýmto spôsobom, alebo ako zmierniť už existujúce chyby. CTD udržuje efektívnu spoluprácu s americkými a zahraničnými partnermi zapojenými do boja proti terorizmu, kde sa zúčastňujú spoločných operácií a tiež na zdieľaní spravodajských informácií podľa potreby. NCIS má viac ako 20 špeciálnych agentov poskytujúcich dlhodobo pomoc pri vyšetrovaní (CITF) Department of Defense Criminal Investigations Task Force – vyšetrovcí tím ministerstva obrany v zálive Guantanámo, Iraku a Afganistane, vrátane pozície vyšetrovateľov – Special Agent in Charge (SAC).

Joint Terrorism Task Forces: Spoločné vyšetrovacie tými v boji proti terorizmu
Výmena informácii pri vyšetrovaní priviedla špeciálnych agentov NCIS k vytvoreniu spoločného programu boja proti terorizmu Joint Terrorism Task Forces, na ktorom sa podieľajú všetky federálne úrady v USA. Tieto pracovné skupiny, ktoré sú sponzorované FBI sa skladajú z miestnych zástupcov federálnych, štátnych a miestnych orgánov činných v trestnom konaní. Zdieľajú spoločné toky informácii a reagujú na tieto informácie, opierajúc sa o jedinečné schopnosti a vyšetrovacie skúsenosti a odbornosť zúčastnených organizácií, aby zabezpečili, že žiadna potenciálna hrozba neostane nevyšetrená. V tomto tíme v súčasnej dobe pracuje 34 agentov NCIS a ich prevádzkový personál na 27 miestach.

Force Protection Detachments: Ochranné oddiely ozbrojených síl
Pre ochranu ozbrojených síl USA boli vytvorené oddiely (FPD) s úlohou ochrany a na podporu presunu ozbrojených síl v rôznych miestach na zemi, v zámorí, alebo na miestach kde nie sú v súčasnej dobe prítomné oddiely DOD- Military Criminal Investigative Organizations (vojenská vyšetrovacia služba). Primárnym poslaním Ochranných oddielov (FPD) je poskytovať protiteroristickú ochrana ozbrojených síl, indikovať a upozorniť na teroristické hrozby a udržať vynikajúce situačné povedomie DOD personálu. Sekundárnou misiou je uľahčiť vstup do hostiteľskej krajiny a podpora tranzitu jednotiek. Pracovníci NCIS pridelení na FPD sú civilisti, ktorí majú hlboké vedomosti z danej oblasti a ovládajú jazyk danej krajiny. Medzi aktuálne FPD lokality patrí Jemen, Singapur, Filipíny, Nemecko, Džibuti, Panama a Austrália.

Special Agent Afloat: Špeciálny agent na palube
Jednou z mimoriadne náročných úloh, ktorú môže mať agent v NCIS, je program zvláštny agent na palube. Cieľom programu je poskytnúť profesionálne vyšetrovanie, činnosť kontrarozviedky a ochrany námorných síl pri nasadení námorníctva a námornej pechoty. Títo špeciálny agenti sú priradený na lietadlové lode námorníctva a nasadený ako významná súčasť bojových operácii. Ich prostredie možno najlepšie opísať ako “plávajúce mesto.” Priradenie ponúka veľa opakujúcich sa problémov pri vyšetrovaní rovnako ako u vyšetrovateľov pracujúcich vo veľkomeste. Špeciálny agent pridelený k hlavnej časti velenia musí byť kvalifikovaní vo vyšetrovaní všeobecných trestných činov, vrátane kriminalistickej techniky (zaisťovanie stôp), odbornej techniky vypočúvania a aktívneho využitia všetkých postupov v zmysle federálnych zákonov na predchádzanie a zamedzenie trestnej činnosti. Špeciálny agent na palube tiež poskytuje usmernenie pre zahraničné kontrarozviedky v otázkach terorizmu. Poslaním špeciálneho agenta na palube je tiež ponúkať vedeniu námorníctva a námornej pechoty rady a prevádzkovú pomoc v otázkach bezpečnosti, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť lodí, personálu a prostriedkov námorníctva.

Special Events Support: Podpora Špeciálnych akcii
Námorná vyšetrovacia služba poskytuje podporu v boji proti terorizmu pri konaní špeciálnych akcii, kde môže dôjsť k teroristickej činnosti alebo k iným nebezpečným alebo núdzovým situáciám. Osobitná udalosť je definovaná ako udalosť zahŕňajúca akékoľvek kombinácie súvisiace s : vysoko rizikovým personálom, veľkým publikom, veľkým množstvom pridruženého personálu, pri značnej medializácii, vysokou hodnotou majetku DON, námorné a vojenské základne a značné množstvo DON personálu, alebo zahraničný hodnostári, ktorý predstavujú vysoký potenciálny cieľ pre teroristické organizácie, a to predovšetkým z hľadiska zraniteľnosti. Medzi príklady špeciálnych akcií patrí Army-Navy futbal, Marine Corps Marathon, výstavy leteckej základne a dni otvorených dverí na základni.

Misia: Protiteroristické opatrenia
Defenzívne úlohy v rámci protiteroristických opatrení NCIS podporujú kľúčové osobnosti a vedúci z oddelenia námorníctva. Ich úlohou je výkon ochrannej služby a previerky zraniteľnosti vojenských zariadení a súvisiacich zariadení vrátane prístavov, letísk a cvičných oblastí, na ktorých majú byť nasadené námorné a expedičné sily armády, ktoré majú slúžiť predovšetkým ako prevencia pred možným teroristickým útokom. Protiteroristický odbor NCIS koordinuje vzdelávanie a poskytuje pomoc návštevou svojich terénnych kancelárií, kde vykonáva prípravu, personálne obsadenie ako aj presadzovanie smeru protiteroristickej námornej politiky a stratégie.

Support to Deployed Military Forces : Podpora nasadených vojenských síl
Protiteroristické a bezpečnostné oddelenie pre pomoc poskytuje podporu pre nasadenie vojenskej sily a koordináciu s NCIS. Ich úlohou je hodnotenie terénnych kancelárií ich zraniteľnosť, školenie personálu a pomoc pri asistencii. Ostatné úlohy obsahujú podporu a úsilie vyvíjať humánne zbrane, nasadenie a technické úsilie smerujúce k vývoju, testovaniu a bezpečnosti výbušnín a ich detekčných zariadení. Ďalej sú to snahy o protiteroristickú ochranu armády, vzdelávanie a prípravu armády a určenie zásob a rezerv v námorníctve pre prípady zraniteľnosti, alebo reálnej hrozby.

Naval Security Force Program: Program Námorné bezpečnostné sily
Program Námorné bezpečnostné sily (NSF) je zodpovedný za vypracovanie hodnotiacich kritérií na personál a v presadzovaní práva a bezpečnosti v tejto oblasti čím uľahčuje zavedenie programu politiky, vzdelávania a odbornej kvalifikácie. Táto divízia tiež overuje požiadavky na personálne zabezpečenie a riadi vojenský kynologický program(výcvik psov). Podpora námorníctva a ich bezpečnostných síl sú koordinované s ostatnými DoD, federálnymi a štátnymi orgánmi činnými v trestnom konaní, ako aj s ostatnými zložkami námorníctva.

Vulnerability Assessments: Hodnotenie zraniteľnosti
Útok na USS Cole viedol námorníctvo k vytvoreniu programu PIVA (Port Integrated Vulnerability Assessment) tzv. integrovaného portu hodnotenia zraniteľnosti. PIVA má za úlohu identifikovať slabé miesta pre veliteľa základne, ktoré by mohli byť zneužité teroristami a naznačuje možnosti, ktorými je možné tieto miesta odstrániť, alebo zmierniť dopady. V dnešnej dobe by si každý kapitán lodí námorníctva želal, aby mohol mať o každom prístave aj mimo vojenských zariadení, či už zahraničných alebo domácich dostatok informácii preto, musí najprv získať aktuálne PIVA a NCIS posúdenie hrozieb pre túto destináciu, a používať tieto dokumenty na vybudovanie strategického obranného plánu charakteristického pre každý prístav. NCIS prispieva k fyzickej bezpečnosti, presadzovaniu zákonov a ďalšími odborníkmi vedomosťami k tomu, aby flotily využívali tieto PIVA tímy.

Protective Services: Ochranné služby
Námorná vyšetrovacia služba vykonáva tiež ochranu osôb a majetku na vysokej odbornej úrovni. Jedná sa o ochranu chránených osôb ako sú vysokopostavený úradníci ministerstva námorníctva, hosťujúci zahraniční hodnostári a ďalší vybraný jednotlivci, ktorí môžu byť potenciálnymi obeťami trestných činov, alebo cieľmi teroristických útokov. Zvláštni agenti NCIS vybraní pre plnenie týchto úloh musia najprv prejsť špeciálnym výcvikom pozostávajúcim z techniky defenzívnej jazdy autom, operatívnej techniky, používaním špeciálnych zbraní, vyhýbacej a únikovej taktiky a ďalších súvisiacich zručností. Námorná vyšetrovacia služba v súčasnosti poskytuje svoje ochranné služby pri vojenských operáciách hlavne v Iraku a Afganistane.

Misia: Ochrana utajovaných skutočností
Nariadenie prezidenta č. 12.333 o pôsobení kontrarozviedky definuje Ochranu utajovaných skutočností ako ” ochranu zozbieraných informácií a činnosti vykonávané na ochranu proti špionáži, ďalšej spravodajskej činnosti, sabotáži a atentáty vykonávané pre, alebo na účet cudzej moci, organizácie alebo osoby, alebo medzinárodných teroristických aktivít.”
V rámci ministerstva námorníctva, má NCIS výlučnú právomoc vo vyšetrovaní záležitostí týkajúcich sa skutočných, alebo potenciálnych podozrení zo spáchania terorizmu, sabotáže, špionáže a inej protištátnej činnosti.
Rozkazmi prezidenta spojených štátov č. 12.958, č. 12.968 a č. 12.829 ktoré definujú ochranu informácii v rámci národnej bezpečnosti bola zriadená samostatná misia NCIS, ktorá pôsobí pri ochrane utajovaných informácií, preverovaní pracovníkov a skúmaní ich dôveryhodnosti a bezúhonnosti a pri ochrane utajovaných informácií v oblasti priemyslu.

1.Counterintelligence: Kontrarozviedka

Foreign Intelligence: Zahraničná rozviedka
NCIS sa snaží neutralizovať aktivity cudzích spravodajských služieb a zahraničné obchodné aktivity, ktoré usilujú o informácie o vysokorizikových vojenských programoch ich výskumu, vývoja, testovania a hodnotiacich zariadení.
V ére globálnej hospodárskej súťaže je ochrana vojenskej techniky aj naďalej rozhodujúca pre zachovanie technologickej prevahy Spojených štátov na bojovom poli rovnako ako ekonomický blahobyt. NCIS preto vytvorilo program Systems and Technology Protection Program, ktorý slúži na minimalizáciu straty životne dôležitých obranných technológií.

Surveillance
Slúži na elektronický boj proti odpočúvaniu. NCIS Technical Surveillance Countermeasures personnel – personál Technickej jednotky pre zamedzenie odpočúvania vždy za sebou “pozametá” ak je to potrebné predovšetkým pri zabezpečení citlivých objektov.

2. Security: Bezpečnosť a ochrana

Bezpečnostná politika
NCIS vytvára a realizuje bezpečnostnú politiku Department of the Navy, hlavne v informačnej, personálnej a priemyselnej oblasti, aby sa zabránilo neoprávnenému zverejňovaniu utajovaných informácií.

DON CAF: Ústredný rozhodovací orgán námorníctva
Department of the Navy Central Adjudication Facility – Ústredný rozhodovací orgán námorníctva je taktiež pod záštitou zodpovednosti NCIS. Don CAF udeľuje ročne bezpečnostnú spôsobilosť pre približne 200.000 vojenských a civilných zamestnancov po celom svete. Udelenie spôsobilosti je konečným krokom pri rozhodovaní o dôveryhodnosti jednotlivca a posúdení jeho prístupu k utajovaným informáciám.

Misia: Prevencia kriminality
NCIS je primárny úrad námorníctva, ktorý dohliada na dodržiavanie a presadzovanie zákonov. NCIS vyšetruje všetky trestné činy a to zločiny, prečiny a iné právne delikty v pôsobnosti námorníctva a federálnych zákonov USA. Medzi závažné zločiny podľa platného vojenského súdneho poriadku patria trestné činy u ktorých je trestná sadzba viac ako jeden rok.
Medzi základné kategórie v prevencii a znížení kriminality patrí vyšetrovanie najzávažnejších trestných činov, vymáhateľnosť práva, a pomoc pri vyšetrovaní tejto trestnej činnosti.

Vyšetrovanie závažných trestných činov – zločinov
NCIS je zodpovedný za vyšetrovanie rôznych závažných zločinov, vrátane trestných činov ako je znásilnenie, , fyzické a sexuálne zneužívanie dieťaťa, vlámania, lúpeže, krádeže vládneho a osobného majetku a vraždy. NCIS tiež vyšetruje odložené prípady vrážd, ktorými sa zaoberá výhradne oddelenie nevyriešených prípadov vrážd. Toto oddelenie hralo kľúčovú úlohu vo riešení až 50 prípadov od jeho vzniku v roku 1995.
ďalšou prioritou je pre NCIS boj proti užívaniu drog medzi príslušníkmi námorníctva a námornej pechoty. Zvláštni agenti NCIS využívajú dostupné spravodajské informácie na zastavenie šírenia nelegálnych drog už priamo pri zdroji, kde sa snažia zachytiť drogy, ktoré už sú dostupné na ulici. Okrem toho je NCIS zodpovedné za vyšetrovanie trestných činov, ktoré vedú k ekonomickým stratám pre ministerstvo námorníctva – hlavne sa jedná o podvody.

Narcotics Suppression Operations: Operácie na potlačenie narkotík v námorníctve
Operácie na potlačenie narkotík v námorníctve a protidrogové aktivity v okolí námorníctva a námornej pechoty majú vytláčať predajcov drog už na úrovni ulice. Počas výkonu týchto trestných operácii, ktoré majú slúžiť tiež na ochranu ozbrojených síl, zvláštni agenti NCIS spolupracujú s miestnymi orgánmi činnými v trestnom konaní, kde sa snažia zachytiť všetkých dealerov, čím sa výrazne znižuje množstvo narkotík ktoré je k dispozícii v okolí vojenských základni a v prístavov.

Crimes Against Persons: Trestné činy proti osobám
Približne 300 špeciálnych agentov vyšetruje prípady, ktoré patria do širokej kategórie trestných činov proti osobám. Medzi tieto zločiny patria zločiny ako je znásilnenie, lúpeže, únosy, vraždy a zabitia.

Cold Case Homicide Unit – oddelenie na odložené prípady vrážd
NCIS Cold Case Homicide Unit – Oddelenie na odložené prípady vrážd bolo založené v roku 1995 s jasným zámerom revízie a znovu otvorenia nevyriešených prípadov vrážd. Bola to prvá takáto jednotka na federálnej úrovni, ktorá sa venovala výhradne prípadom nevyriešených vrážd. Mnohé z týchto vyšetrovaní sú vykonávané agentmi NCIS v zhode s miestnymi orgánmi činnými v trestnom konaní, alebo inými autoritami.
Od roku 1995 NCIS Oddelenie na odložené prípady vrážd hralo významnú pri vyriešení 50 nevyriešených prípadov. Najstaršou nevyriešenou vraždou, ktorú sa podarilo objasniť bol prípad z roku 1968. Okrem toho Oddelenie na odložené prípady vrážd bežne poskytuje školenia z metodiky a protokolu vyšetrovania pre široký personál ľudí z orgánov činných v trestnom konaní z celých Spojených štátov.

Procurement Fraud: Podvody pri verejnom obstarávaní
Každý rok platí svojím dodávateľom oddelenie námorníctva milióny dolárov, aby dodali materiály potrebné pre podporu námorníctva a námornej pechoty, vrátane oblečenia, jedla, zbraní a ďalších položiek. NCIS oddelenie na vyšetrovanie podvodov slúži na kontrolu proti zneužívaniu v procese verejného obstarávania, ako sú napr. zámena produktov, zvýšenie obstarávacej ceny, poskytovanie úplatkov, nižšie množstvo dodaného materiálu a produktov. Často musia agenti získavať informácie z interných auditov, od bývalých zamestnancov alebo priamych konkurentov námorníctva. Viac ako 30 špeciálnych agentov preto vyškolili na špeciálne na vyšetrovanie podvodov a na odstránenie hospodárskych trestných činov v oddelení námorníctva. Podvodné aktivity sú trestané, civilnými súdmi kde sú trestné sankcie oveľa vyššie.

Family & Sexual Violence Program: Program Rodina a Sexuálne násilie
NCIS Program Rodina a Sexuálne násilie sa snaží zaistiť bezpečnosť komunity námorníctva a námornej pechoty tým, že volí agresívny prístup k riešeniu a prevencii v rodine a pri násilných sexuálnych trestných činoch. Špeciálny agenti NCIS musia pred začiatkom vyšetrovania deti a dospelých, ktorý boli vystavený fyzickému a sexuálnemu zneužívaniu absolvovať špeciálne školenia, vrátane poučenia o tom ako viesť techniku rozhovoru s detskými obeťami. Okrem toho sa vždy snažia pochopiť tieto dynamické vojenské podmienky ktorým je vystavená každá rodina, aby mohli účinne riešiť domáce násilie v námorníctve a námornej pechote.
Ministerstvo obrany nedávno zaviedlo politiku týkajúcu sa možnosti pomoci pre obete sexuálneho násilia. Informácie o D0D politike sexuálnych útokov a obťažovaní v armáde možno nájsť na DoD oddelení prevencie a reakcie.

Property Crimes: Majetkové trestné činy
V záujme udržania vysokej kvality života amerických námorníkov a námornej pechoty, Špeciálny agenti NCIS musia vyšetrovať každé zmiznutie, poškodenie alebo zničenie osobného majetku v hodnote nad 1.000 amerických dolárov. NCIS tiež vyšetruje zločiny rozkrádania vládneho majetku v hodnote nad 2.500 amerických dolárov. Za majetok sa považujú tiež obzvlášť citlivé veci, ako sú zbrane, strelivo a výbušniny. Majetkové trestné činy zahŕňajú tiež niekoľko priestupkov, ako je poškodzovanie cudzej veci, krádež, vlámanie, falšovanie a podpaľačstvo.

Misia: Dodržiavanie zákonov a vymáhateľnosť práva
NCIS podporuje niekoľko vyšetrovacích a bezpečnostných iniciatív, vrátane Master-At-Arms (MA) Strážnej služby. Strážna služba NCIS má za úlohu vykonávať rôzne činnosti spojené s trestným konaním a fyzickú ochranu osôb a majetku námorníctva, okrem toho, že je tiež súčasťou Vojenského kynologického programu.
Ako ďalšie prostriedky na podporu námorníctva, NCIS prevádzkuje RIC – Regional Investigative Coordinator (program, v ktorom špeciálny agenti pôsobia ako poradcovia a dohliadajú nad vyšetrovateľmi na základnej úrovni.

Navy Investigation Program Management: Program námorného vyšetrovania
Master-At-Arms (MA) Strážna služba NCIS sú zamestnanci námorníctva, ktorí majú dve základné funkcie: presadzovanie práva a dohľad nad dodržovaním zákonov a ochranu proti terorizmu. Pri plnení týchto úloh MA NCIS vykonávať rôzne úlohy, vrátane fyzickej ochrany v námorníctve za pomoci Vojenského kynologického programu a riadenia Ochranných operácii a strážnej služby. Okrem toho MA NCIS tvoria pohotovostné jednotky zodpovedné za poskytovanie zvýšenej bezpečnosti pre vysoko dôležité vojenské ciele, ako sú lietadlá a lode. Od útokov z 11. septembra 2001, počet MA jednotiek v námorníctve vzrástol z zhruba 1850 na približne 17.000.

Military Working Dog Program: Vojenský kynologický program
NCIS Vojenský kynologický program (MWD) v súčasnosti zahŕňa viac ako 250 veľkých i malých plemien psov vysoko odborne pripravených na odhaľovanie drog a výbušnín. Psy sú neoceniteľnou výhodou pre zvýšenie akcie schopnosti Strážnej služby NCIS a sú taktiež používané s cieľom zadržať podozrivé osoby, odradiť agresívne prejavy a pri hliadkovaní v zariadeniach námorníctva a námornej pechoty. Program MWD je často používaný americkou tajnou službou na poskytovanie podpory pri návšteve prezidenta a prvej dámy, colníkmi a pri návšteve zahraničných hodnostárov a hostí.

RIC Program: Program pre koordináciu regionálneho vyšetrovania
RIC je regionálny program, v ktorom špeciálny agenti pôsobia ako poradcovia a dohliadajú nad vyšetrovateľmi na základnej úrovni vrátane miestnej polície, Master-At-Arms – strážnej služby, a civilných detektívnych kancelárii v 16 regiónoch námorníctva, ktoré spadajú do kompetencie veliteľa námorných zariadení. Tieto zložky väčšinou vyšetrujú menej závažné trestné činy a priestupky, ktoré nespĺňajú limit pre hlásenia na NCIS. Program RIC preto pomáha normalizovať tieto orgány činné v trestnom konaní pri ich základnom vzdelávaní na úrovni vyšetrovateľov a detektívov.

Misia: Zložky na podporu vyšetrovania
Námorná vyšetrovacia služba má niekoľko mechanizmov slúžiacich pre podporu agentúry, vyšetrovania a špeciálnych operácii. NCIS Technical Services – oddelenie technických služieb NCIS ponuka širokú škálu svojich špeciálnych agentov s množstvom technických zariadení za účelom zlepšenia vyšetrovacích kapacít. Detektor lži slúži na stanovenie dôveryhodnosti svedka a obete ako aj na analýzu účinnosti vyšetrovania.
Odborné nakladanie so zaistenými dôkazmi je kľúčovým prvkom, ktorý má pomôcť pri prebiehajúcom vyšetrovaní. Toto oddelenie tiež poskytuje pomoc pre (MCRTs) Výjazdové skupiny NCIS vo forme zhromažďovania dôkazov na mieste činu a ich spracovanie. Často sa dôkazy zhromaždené na mieste činu potom posielajú do jednej zo súdnych forenzných laboratórií NCIS na analýzu.

MCRT – Major Case Response Team – Výjazdová skupina
Námorná vyšetrovacia služba má 18 MCRT tímov v každej zo svojich terénnych kancelárií po svete. MCRT členovia tímu pochádzajú z rôznych odborov v NCIS, vrátane zahraničnej kontrarozviedky, vyšetrovateľov trestných činov, vyšetrovateľov podvodov a počítačových expertov. Členovia tímu na mieste činu v procese vyšetrovania trestnej činnosti využívajú svoju špecializáciu a vedomosti pri zabezpečovaní dôkazov a to pri odoberaní odtlačkov prstov, zaisťovaní biologických stôp, pri fotografovaní a ohliadke miesta činu.

Polygraph Examinations: Skúšky na detektore lži
Skúšajúci sú veľmi skúsení vyšetrovatelia, ktorí zohrávajú kľúčovú úlohu v takmer všetkých veľkých prípadoch NCIS, kde vystupujú v akejsi úlohe arbitrov. Potvrdzujú overovanie pravdy svedkov, obetí a predmetu vyšetrovania. Viac ako 30 špeciálnych agentov pracuje ako bezpečnostný špecialisti, ktorí spracúvajú tisíce vyšetrení na detektore lži, každý rok.

Forensic Laboratories: Forenzné laboratóriá
Zamestnanci súdnych laboratórií NCIS zohrávajú dôležitú úlohu v podpore agentúry pri vyšetrovaní hlavne v skúmaní dôkazov, ktoré následne poskytujú ako svedectvo na súde. Títo vedci uplatňujú svoje odborné vedomosti pri analýze dôkazov pri podpaľačstve, analýze stôp pri latentných odtlačkoch prstov, pri spochybňovaní listinných dôkazov, v oblasti drog a aplikovanej chémie a pri iných príbuzných chemických látkach. Okrem toho súdne laboratóriá pomáhajú Vojenskému kynologickému programu tým, že pre nich poskytujú vždy nové druhy drog a výbušnín vysokej čistoty urč. k tréningu psov. Laboratóriá tiež podporujú vyšetrovanie analýzou audio a video dôkazov a podporujú tými obsluhou tohto príslušenstva. NCIS súdne laboratóriá sú akreditované v American Society of Crime Laboratory Directors/Laboratory Accreditation Board (ASCLD / LAB).

Technical Services: Technické služby
Osem oddielov Technických služieb NCIS poskytuje pomoc špeciálnym agentom po celom svete tým, že im poskytuje technické zariadenia, ktoré im pomáhajú pri vyšetrovaní a pri špeciálnych operáciách v rámci agentúry. Nachádzajú sa v Spojených štátoch ako aj v zámorí. Tieto oddiely sa špecializujú na inštaláciu skrytých mikrofónov a video zariadení, vysielačov, senzorov, GPS do vozidiel a na odpočúvanie telekomunikačnej prevádzky. NCIS technické služby zabezpečujú pre agentúru tiež všetky špeciálne strelné zbrane, nepriestrelné vesty a vykonávajú prevádzku zariadení slúžiacich na bezpečnú bezdrôtovú komunikáciu.

Zdroj: ncis.navy
Preklad: tomas.basarab

6944 celkovo, 3 dnes

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

NCIS v TV
N/A


N/A

 

NCIS: LA v TV
N/A


N/A

 

NCIS: NO v TV
N/A


Spriatelené weby
baner www.edna.cz/ncis/
------------------------
baner www.ncis.cz
------------------------
baner www.ncis-cz.cz
------------------------
WY.sk