Stav titulkov

Epizóda: NCIS 16×10
Preklad:               100%
Korekcia:              100%

HOTOVO-FÓRUM!!!

 

 

Epizóda: NCIS LA 07×01
CZ Preklad: ncis.cz
Link na stiahnutie

Epizóda: NCIS NO 02×01
CZ Preklad: ncis.cz
Link na stiahnutie

HláškyPočítadlo
TOPlist

Informácie

1 2 3 6

Všeobecné podmienky a zásady ochrany osobných údajov

1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

1.1 Podmienky používania upravujú akékoľvek používanie Portál a právne aj neprávne pomery s týmto súvisiace.

 

2. DEFINÍCIA POJMOV

2.1 Pojmy použité v Podmienkach s veľkým písmenom majú nasledovný význam:
(A) Podmienky: tieto podmienky používania;
(B) Portál: internetové stránky https://www.ncis-fan.sk/;
(D) Používateľ: osoba, ktorá sa zaregistrovala na Portáli NCIS-fan.sk;
(E) Účet: rozhraní registrovaného Používateľa obsahujúce okrem iného jeho osobné či iné údaje a používateľské príspevky;
(F) Občiansky zákonník: zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník;
(G) GDPR: Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 upravujúce ochranu osobných údajov z dňa 27. apríla 2016.

 

3. REGISTRÁCIA A ÚČET POUŽÍVATEĽA

3.1 Každá osoba, ktorá chce využiť akúkoľvek funkčnosť Portálu, sa zaregistruje vyplnením elektronického formulára na Portáli. každý takýto registrovaný Používateľ môže mať len jeden aktívny Účet.
3.2 Pri registrácii je registrujúca sa osoba povinná zadať pravdivé a bezchybné údaje výlučne o svojej osobe. Ak sa údaje uvedené v Účte zmenia, je Používateľ povinný tieto údaje bez zbytočného odkladu aktualizovať. Údaje uvedené v účte sa považujú za správne a pravdivé. Touto bezplatnou registráciou bude Používateľovi vytvorený Účet.
3.3 Do Účtu vstupuje Používateľ pod používateľským menom a prístup je zabezpečený heslom. používateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácii potrebných k prístupu do svojho Účtu. Stratené heslo môže Používateľ obnoviť prostredníctvom formulára na Portáli.
3.4 Používateľ nie je oprávnený umožniť využívanie Účtu tretím osobám. V prípade, že používateľ umožní tretím osobám prístup do svojho Účtu, nezodpovedá NCIS-fan.sk za škodu, ktorá tomuto Používateľovi alebo iným osobám vznikne.
3.5 NCIS-fan.sk si vyhradzuje právo Účet Používateľa kedykoľvek jednostranne zrušiť bez udania dôvodu či upozornenia. Hlavne môžu byť zmazané Účty Používateľov, ktorí sa neprihlásili po dobu dlhšiu ako 4 roky.
3.6 Používateľ môže kedykoľvek požiadať o zrušenie svojho Účtu prostredníctvom kontaktného formulára na Portáli.
3.7 Zrušením Účtu sa plne zmažú všetky dáta, ktoré NCIS-fan.sk o používateľovi spracováva a zároveň príde k odvolaniu súhlasu so spracovaním osobných údajov Používateľa.
3.8 Používateľ je uzrozumený s tým, že jeho Účet nemusí byť dostupný nepretržite. NCIS-fan.sk si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť či zrušiť akúkoľvek poskytovanú službu poskytovanú na Portáli, alebo prevádzkovať údržbu hardvérového a softwarového vybavenia. NCIS-fan.sk nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú zmenou či nedostupnosťou Portálu.

 

4. PRAVIDLÁ PRE POUŽÍVANIE PORTÁLU

4.1 Používanie Portálu je v plnej miere možné po úspešnej registrácii. Portál je používaný bezplatne, ak nebude v konkrétnom prípade uvedené inak
4.2 Portál je možné používať len v súlade s týmito Podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4.3 Portál hlavne nesmie byť používaný s cieľom poškodiť iné osoby, neoprávnene zasielať či zverejňovať neautorizované komerčné či iné správy a posielať dáta obsahujúce počítačový kód spôsobilý nepriaznivo ovplyvniť funkčnosť hardvéru alebo softvéru.
4.4 Používateľ nie je oprávnený používať Portál inak než pre vlastnú potrebu, hlavne je zakázané jeho používanie formou šírenia a kopírovania či ďalšie technické spracovanie bez preukázateľného súhlasu NCIS-fan.sk.

 

5. OBSAH PORTÁLU

5.1 NCIS-fan.sk zodpovedá len za vlastný obsah zverejnený na Portáli. Za cudzí obsah, teda hlavne za obsah zverejnený na Portáli Používateľom, zodpovedá Používateľ, ktorý obsah zverejnil, vrátane skutočnosti, že taký obsah neporušuje práva tretích osôb. NCIS-fan.sk nezodpovedá za obsah zverejnený používateľovi na Portáli ani za presnosť, správnosť alebo aktuálnosť tohoto obsahu.
5.2 Používateľ berie na vedomie a vyjadruje súhlas s tým, že NCIS-fan.sk uchováva údaje, ktoré vedú k potenciálnej identifikácii Používateľa, ktorý zverejňuje obsah na Portáli.
5.3  NCIS-fan.sk nezodpovedá ani žiadnym spôsobom neručí za záväzky osôb inzerujúcich na Portáli a nie je stranou žiadneho z právnych pomerov, ktoré Používateľ prípadne naviaže s takýmito tretími osobami.
5.4 Používateľ súhlasí s tým, že NCIS-fan.sk je oprávnený vymazať, pozmeniť, či zablokovať akýkoľvek údaj, správu, informáciu, odkaz alebo iný obsah. Dôvodom tohoto výmazu môže byť hlavne závadnosť predmetného obsahu, a to mimo iné preto, že je nepresný, nezmyselný alebo inak nezodpovedá skutočnosti, je v rozpore s dobrými mravmi alebo závadný iným spôsobom. Znehodnotenie povahy obsahu vrátane jeho prípadnej závadnosti náleží výlučne NCIS-fan.sk. Tento výmaz prevádza NCIS-fan.sk bez nutnosti obstarať súhlas Používateľa, upozornenie alebo udanie dôvodu.
5.5 Obsah, ktorý bude Používateľom na Portál nahraný, s výnimkou osobných údajov, nie je považovaný za dôverný ani súkromný a môže byť NCIS-fan.sk kopírovaný, distribuovaný a zverejnený tretím stranám.
5.6  Používateľ prehlasuje, že poskytne k zverejneniu na Portáli obsah, ktorý je jeho duševným vlastníctvom, udeľuje k jeho použitiu NCIS-fan.sk nevýhradnú, presnú, prevoditeľnú, neobmedzenú, neúplatnú a voľnú licenciu.
5.7 Materiály súvisiace so seriálovou alebo filmovou tématikou (napr. plagáty, fotografie, promo-videá = rozovory, trailery, upútavky, filmy zo zákulisia), ktoré sú zverejnené na Portáli Používateľmi alebo NCIS-fan.sk nie sú uverejnené za komerčnými účelmi. NCIS-fan.sk takým uverejnením nezakladá ani nepotvrdzuje autorstvo alebo iné práva k týmto materiálom.

 

6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1 NCIS-fan.sk je správcom osobných údajov v zmysle relevantných ustanovení GDPR.
6.2. Týmto sú v zmysle čl. 12 GDPR poskytnuté subjektom osobných údajov informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov a s tým súvisiacich právach.
6.3 NCIS-fan.sk spracováva osobné údaje v súlade s GDPR, prípadne ďalšími relevantnými právnymi predpismi a pri súčasnom šetrení práv osôb, ktorých údaje sú spracovávané. Plnenie povinností NCIS-fan.sk v oblasti ochrany osobných údajov je neoddeliteľnou súčasťou fungovania NCIS-fan.sk.
6.4 Kategórie spracovávaných osobných údajov sa riadi rozsahom, v ktorom boli NCIS-fan.sk poskytnuté, a to hlavne prostredníctvom registračného formuláru na Portáli a ďalej údajmi a informáciami získanými v rámci používania Portálu. Jedná sa o poskytnuté adresné, identifikačné a popisné údaje, predovšetkým o meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, kontaktné informácie, zemi a okres pobytu, rovnako tak ako elektronické údaje ako IP adresu, či cookies, ďalej informácie týkajúce sa seriálových preferencií, alebo správania na Portáli.
6.5 Účelom spracovania osobných údajov je ich zahrnutie do databázy prevádzkovanej v rámci Portálu a prípadne ďalšie obchodné alebo iné aktivity, pre ktoré budú osobné údaje spracované. V prípade NCIS-fan.sk sa jedná o uzavretie a plnenie zmlúv, vymáhanie práv zo zmlúv, plnenie zákonných povinností (poskytovanie informácií hlavne orgánom činným v trestnom konaní, v priestupkovom alebo správnom konaní, plnení povinností voči mimo iné ÚOOÚ, SOI alebo STÚ), oprávnené záujmy NCIS-fan.sk (ochrana základných alebo iných práv NCIS-fan.sk vyplývajúcich zo všeobecných právnych predpisov, vr. ochrany majetku) a účely zahrnuté v rámci udeleného súhlasu subjektov osobných údajov.
6.6  Právnymi titulmi spracovanie osobných údajov sú spracovanie za účelom zavretia alebo plnenia zmlúv, plnenie právnych povinností, oprávnené záujmy NCIS-fan.sk a súhlas udelený subjektom osobných údajov.
6.7 Osobné údaje Používateľa sú spracovávané manuálne aj automaticky, vrátane profilovania. NCIS-fan.sk považuje osobné údaje za dôverné a nebude ich bez súhlasu subjektov osobných údajov alebo zákonnej povinnosti predávať tretím osobám, iba že by sa jednalo o subjekt patriaci do koncernu, do ktorého náleží tiež NCIS-fan.sk, ktorý má sídlo v rámci Európskej únie. K osobným údajom budú mať okrem NCIS-fan.sk prístup tiež tretie osoby v rámci Európske únie – spracovávatelia, ktorí poskytujú vhodné záruky a ich spracovanie spĺňa požiadavky podľa právnych predpisov, a ktoré zaisťuje náležitú ochranu vašich práv.
6.8 Osobné údaje sú spracovávané po dobu trvania členstva na Portáli a dobu nevyhnutne nutnú po jeho ukončení. Osobné údaje spracovávané na základe súhlasu sú spracovávané najdlhšie do doby odvolania súhlasu, čo je možné vykonať kedykoľvek a ukončiť tak zároveň členstvo na Portáli.
6.9 Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré NCIS-fan.sk spracováva na základe iného právneho základu, ako je súhlas (tj. hlavne ak je spracovanie nevyhnutné pre splnenie zmluvy, právnej povinnosti alebo z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch).
6.10  Subjekty osobných údajov majú podľa Nariadenia najmä nasledujúce práva:
a) Právo na informácie;
b) Právo na prístup k osobným údajom a ich prenosnosť;
c) Právo na opravu nepresných osobných údajov či ich doplnenie;
d) Právo na výmaz („právo byť zabudnutý“);
e) Právo na obmedzenie spracovania;
f) Právo vzniesť námietku;
g) Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov;
h) Právo získať od ncis-fan.sk potvrdenie o tom, či sú osobné údaje subjektu spracovávané.
6.11 Svoje práva môžu subjekty osobných údajov realizovať prostredníctvom tohoto poučenia, po prihlásení v členskej sekcii Portálu alebo kontaktovaním NCIS-fan.sk. Pre podrobnejšie poučenie, informácie o spracovaní osobných údajov a výkon svojich práv sa subjekt osobných údajov môže obrátiť na NCIS-fan.sk prostredníctvom kontaktného formulára.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Právne pomery medzi Používateľmi a NCIS-fan.sk sa riadia právom Slovenskej republiky, hlavne Občianskym zákonníkom a GDPR.
7.2 NCIS-fan.sk môže tieto Podmienky kedykoľvek jednostranne dopĺňať alebo meniť. O každej takejto zmene bude Používateľ informovaný prostredníctvom zverejnenia nového znenia Podmienok na Portáli.
7.3 Tieto Podmienky sú platné a účinné od 8. mája 2018. Používateľ súhlasom s týmito Podmienkami súhlasí tiež s tým, aby boli tieto Podmienky aplikované na akýkoľvek obsah doteraz poskytnutý Používateľom NCIS-fan.sk v súvislosti a prevádzkou Portálu.

Názvy epizód 15 séria!

15×01: HOUSE DIVIDED – 26.9.2017

15×02: TWOFER – 3.10.2017

15×03: Exit Strategy – 10.10.2017

15×04: Skeleton Crew – 17.10.2017

15×05: Fake It Til You Make It – 24.10.2017

15×06: Trapped – 31.10.2017

15×07: Burden of Proof – 7.11.2017

15×08: Voices

15×09: Ready or Not 

 

Napíš svoj komentár k epizódam!!!!

AHOJTE NCIS FANÚŠIKOVIA!!!

Skúste po pozretí epizódy sa s nami podeliť o svoje pocity, dojmy ohľadom toho čo sa vám páčilo, nepáčilo ….

Skúste rozprúdiť diskusiu, aby to troška na tom fóre žilo 🙂

V sekcii fórum – epizódy nájdete zložku každej epizódy, tak neváhaj rozklikni a napíš 🙂

Budeme radi 🙂

Ahojte NCIS priaznivci :)

V stredu ráno u nás začína nová séria číslo 15. a my hľadáme nových členov do prekladateľského tímu. Momentálne sme ostali partia z minulého roku čiže 5 z toho 1 pracuje iba na korekcii. Hľadáme 1-2 ľudí, ktorí nám pomôžu s prekladom.

PS: prekladáme v stredu ráno/poobede/večer a dokončujeme štvrtok doobeda/poobede 🙂

Ach máš chuť nám pomôcť stačí poslať správu mne, alebo napíš komentár 🙂

Novinky :)

Názvy prvých dvoch epizód:

15×01: HOUSE DIVIDED – 26.9.2017

15×02: TWOFER – 3.10.2017

15×03: Exit Strategy – 10.10.2017

15×04: Skeleton Crew – 17.10.2017

Novou posilou pre 15. sériu je herečka Maria Bello. (zahrá si agentku, ktorá má bohaté skúsenosti a nebojí sa oponovať Gibbsovi)

Jennifer Esposita

Herečka Jennifer Esposita (Quinová) opúšťa NCIS a v 15. sérii ju neuvidíme. Premiéra 15×01 je 26.9.2017.

Používanie cookies

Súbory cookie
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Európsku smernicu o používaní cookies nájdete na tejto adrese.

1 2 3 6

NCIS v TV
N/A


N/A

 

NCIS: LA v TV
N/A


N/A

 

NCIS: NO v TV
N/A


Spriatelené weby
baner www.edna.cz/ncis/
------------------------
baner www.ncis.cz
------------------------
baner www.ncis-cz.cz
------------------------
WY.sk